Duurzame gemeente

De Protestantse Gemeente Hoogland/ Amersfoort-Noord (PgHAN), waar de Veenkerk samen met het Brandpunt en De Inham deel van uitmaakt, denkt al langere tijd na over een duurzame toekomst. Er zijn in 2021 gezamenlijk met de drie kerken een aantal stevige uitgangspunten geformuleerd met als doel een duurzame en financieel gezonde kerkgemeenschap te worden en blijven.

Op deze pagina staat alle informatie over de toekomst van de Veenkerk bij elkaar. We werken de site regelmatig bij met nieuwe ontwikkelingen en informatie.

Wat was ook alweer de aanleiding?

Zoals bekend staan we als Veenkerk voor een uitdaging om een sluitende begroting te krijgen. De afgelopen jaren hadden we als Veenkerk een tekort van ruim € 38.000 per jaar op de begroting. Gelukkig zijn we financieel gesteund door de andere twee kerken, Het Brandpunt en De Inham. Nu is het tijd om op eigen benen te staan. Hoe vliegen we dat aan?

Wat hebben we de al gedaan en bereikt?

De afgelopen maanden hebben we al verschillende stappen genomen en gebeurde er veel rondom het onderwerp duurzame toekomst. De input uit het gemeentegesprek van 3 april 2022 en de Adoptiedienst, georganiseerd door eigen gemeenteleden, is vertaald naar een presentatie duurzame toekomst. Mats Kremer, Agi Marik en Mark Roemers presenteerden dit zowel in de eigen kerkdienst als op de gemeenteavond van PgHAN, op 18 mei in De Inham. De Taakgroep duurzame organisatie heeft de opbrengst van deze gemeenteavond samengevat in een “Eindadvies duurzame organisatie”. Dit advies is in de Algemene Kerkenraad van PgHAN op 29 september 2022 goedgekeurd.

Ook de Taakgroep begroting, waar Frank Smit en Daniëlle Donath aan deelnemen vanuit de Veenkerk, dacht na over hoe de Veenkerk in 2025 kostendekkend kan zijn. Dit kan door enerzijds de huidige opbrengsten met jaarlijks 13% te laten stijgen, en anderzijds de formatie van de predikantsplaats de komende jaren stapsgewijs te verlagen van 1,0 fte in 2022 naar 0,7 fte in 2025. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zijn meer veranderingen nodig om financieel gezond te worden en de moderne kerkgemeenschap te zijn en blijven die we voor ogen hebben.

Een overzicht van alle documenten en presentaties is terug te vinden onder het menu item Toekomst Veenkerk.

Abonnement op de Veenkerk

Het Abonnement op de Veenkerk is één van die benodigde veranderingen. Wij geloven dat deze vorm een hogere opbrengst geeft dan de traditionele Actie Kerkbalans, én dat deze manier van geven op termijn minder inspanning vraagt van onze vrijwilligers. Hierdoor kunnen we onze aandacht richten op dat wat we echt belangrijk vinden, namelijk de mensen en activiteiten in onze kerkgemeenschap. Samen bouwen aan onze kerkgemeenschap maakt ons toekomstbestendiger.

Reacties zijn gesloten.