Veel gestelde vragen


Ben ik niet meer welkom zonder abonnement of als ik dit niet (meer) kan betalen?

Iedereen is en blijft welkom, ongeacht je gekozen abonnementsbedrag. Ook als je op dit moment geen financiële bijdrage kan/wil leveren!

Kerk zijn kost echter wel geld dus wordt een vrijwillige financiële bijdrage per maand enorm gewaardeerd. We hebben uitgerekend dat we €37,50 per huishouden per maand nodig hebben om als kerk kostendekkend te zijn.

We realiseren ons dat dit bedrag niet voor iedereen haalbaar is, zeker in deze onzekere tijd. Het bedrag geeft dus aan wat de Veenkerk gemiddeld nodig heeft. Misschien kun en wil je minder geven? Iedere bijdrage wordt gewaardeerd! We hopen dat er voldoende mensen zijn die wat meer kunnen missen en daarmee indirect geven voor de mensen die wat minder kunnen missen. Dat is ook “samen kerk zijn”!


Back to Index

De kerk krijgt toch subsidie?

Vaak wordt ten onrechte verondersteld dat de kerk subsidie van de overheid zou krijgen. Dat is niet het geval. Wèl kan in sommige gevallen overheidssubsidie worden verkregen als bijdrage in de restauratiekosten van monumentale kerken met een cultuurhistorische waarde. Voor de gewone activiteiten van de Veenkerk krijgen we geen subsidie van de overheid.


Back to Index

Hoe is bepaald of er voldoende mensen een abonnement willen afsluiten?

Om te inventariseren of voldoende mensen beried zouden zijn om over te stappen op een abonnement is van 2 oktober en 23 oktober 2022 een enquete gehouden onder de leden van de Veenkerk. De uitslag van deze enquete is hier terug te lezen.


Back to Index

Ik betaal nu 1 of 2 keer per jaar een bedrag en dat wil ik graag zou houden. Kan dat?

Je kunt kiezen of je het bedrag 1x per jaar wil laten afschrijven! Op het inschrijfformulier kies je de optie “XX.XX” per jaar en geef je de maand op waarin het bedrag mag worden afgeschreven.

Als je nu gewend bent om het bedrag in 2 of 3 keer per jaar af te laten schrijven willen we je vragen om het bedrag om te rekenen naar een bedrag per maand en dat in te vullen op het formulier.


Back to Index

Ik geef al jaren meer dan het gemiddelde maandbedrag van €37,50. Heb ik al die tijd te veel betaald?

De Veenkerk heeft al jaren een financieel tekort van ruim €40.000, dus de inkomsten dekken de kosten niet. Het gemiddelde maandbedrag van €37,50 is een indicatie wat kerkzijn kost als de mensen die nu betalen ook allemaal blijven betalen. We weten dat niet iedereen dat kan opbrengen en dan is het fijn dat er anderen zijn die hierin meer kunnen bijdragen. We willen met een abonnement niemand uitsluiten: iedereen is en blijft welkom in de Veenkerk.


Back to Index

Ik geef veel meer dan de aangegeven gemiddelde maandelijkse bijdrage. Moet ik mijn bijdrage nu verlagen?

Wij zijn heel blij met gemeenteleden die meer bijdragen dan het te kiezen abonnementsbedrag. We hopen dat je dit in de toekomst ook wil blijven doen. Je betaalt hiermee eigenlijk voor iemand die het richtbedrag niet of gedeeltelijk kan betalen. Ook dat is samen gemeente zijn. Ongeacht je bijdrage is en blijft iedereen  welkom in de Veenkerk.


Back to Index

Is een abonnementsbijdrage aftrekbaar van de belasting?

We gaan er (na overleg met de belastingdienst) van uit dat een abonnement gezien kan worden als een gift aan de kerk. In het algemeen zijn jouw giften aan de kerk, maar ook aan jouw plaatselijke kerkgemeente of diaconie, aftrekbaar van jouw inkomstenbelasting mits er geen tegenprestatie verlangd wordt voor de gift. Dit is daarom ook zo verwoord op het inschrijfformulier. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van jouw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vind je onderaan je aanslag inkomstenbelasting.


Back to Index

Is mijn abonnementsbijdrage voor iedereen zichtbaar?

Nee, er wordt net als bij de Actie Kerkbalans zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. De bijdrage wordt door de kerkrentmeesters verwerkt in de financiële administratie en is niet door andere mensen te raadplegen.


Back to Index

Per wanneer gaat het Veenkerk Abonnement in?

Het gekozen abonnementsbedrag wordt vanaf januari 2023 maandelijks afgeschreven tot je zelf aangeeft dat dit (even) niet meer wenselijk is. We komen vanaf nu niet meer jaarlijks langs voor de vrijwillige bijdrage in de vorm van de actie Kerkbalans.


Back to Index

Waar kan ik het inschrijfformulier inleveren?

Je kunt je inschrijfformulier tot 1 januari inleveren. Dat kan in een gesloten envelop op zondagen in de Kamers.

Liever digitaal inleveren?
Maak dan een foto of scan van het ingevulde en ondertekende formulier en mail dit naar het CvK: fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl.


Back to Index

Wanneer is de gemeenteavond?

 

Je bent van harte uitgenodigd om op 6 december om 20:00 uur om de officiële start van het Veenkerk Abonnement mee te maken!

Uitnodiging 6 december


Back to Index

Wat is een periodieke schenking/gift?

Een periodieke schenking is een structurele gift die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Een periodieke schenking kan alleen worden afgesloten met goede doelen of organisaties die een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) zijn, zoals onze kerk.

Het grote voordeel van een periodieke schenking is dat jouw gift volledig aftrekbaar is van jouw belastbaar inkomen en jij dus een deel van jouw gift terugkrijgt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk vastgelegd zijn als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Je kunt hierdoor dus meer geld overhouden of meer schenken zonder dat het je meer kost.

Een periodieke schenking is geen abonnementsvorm en zal dus naast het Veenkerk Abonnement blijven bestaan. Wil je meer informatie of berekenen of een periodieke gift ook voor jou een voordeel geeft dan kun je gebruik maken van de schenk calculator.


Back to Index

Wat is het verschil tussen Actie Kerkbalans en een abonnement?

Met Actie Kerkbalans vragen meer dan 2.000 kerken in Nederland hun leden ieder jaar opnieuw in januari om een vrijwillige financiële bijdrage. Die bijdrage is hard nodig om samen kerk te kunnen zijn!

Ook voor de Veenkerk is de vrijwillige financiële bijdrage van onze leden onmisbaar om te kunnen bestaan. De Actie Kerkbalans heeft ons de laatste jaren te weinig opgeleverd. Door de introductie van een abonnement willen we de inkomsten vergroten. Zo kunnen we als Veenkerk van waarde blijven voor elkaar en voor de samenleving om ons heen.


Back to Index

Wordt er naast het abonnement ook nog om een andere jaarlijkse bijdrage gevraagd?

Als we uit kunnen komen op een gemiddelde bijdrage van €37,50 per maand per huishouden zijn alle kosten die we maken als Veenkerk gedekt. Er zal dus bijvoorbeeld gedurende het jaar geen extra bijdrage gevraagd worden voor de solidariteitskas. Uiteraard wordt wekelijks in de diensten wel voor een bijdrage voor goede doelen gevraagd middels de collecte.


Back to Index

Zijn de vrijwilligers die voorheen de brieven voor Actie Kerkbalans rondbrachten nu niet meer nodig?

De vrijwilligers zijn zeker in de opstart naar een abonnement nog heel hard nodig, maar vanwege het doorlopende karakter hoeven zij niet jaarlijks opnieuw bij een ieder langs te gaan.


Back to Index

Zijn er al andere kerken die een abonnementsvorm hanteren?

We kennen op dit moment geen kerken die een soortgelijk initiatief hebben genomen.


Back to Index

Reacties zijn gesloten.