Follow up consultatie wijkgemeenten over duurzame toekomst PGA

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft op 12 maart 2024 alle reacties t.a.v. het voorgenomen besluit van 30 november jl. over de duurzame toekomst van Pg HAN besproken. De inbreng vanuit de verschillende wijken kunnen we als volgt samenvatten:

Algemeen

Er zitten goede voorstellen in het plan, alleen in tijd gezien veel te ambitieus. Kernwoorden in wijkinbreng zijn:

  • Het Brandpunt ziet een fusie met PGA in de toekomst als optie, De Inham en Veenkerk, vooralsnog niet;
  • De Inham, Veenkerk en Diaconie vinden het tempo te snel: Een zorgvuldige uitvoering en haalbare aanpak (bemensing is een probleem) is een belangrijke voorwaarde;
  • Voor de volgorde van de genoemde activiteiten is vooralsnog eerst focus nodig op praktische zaken zoals besparings-/synergiemogelijkheden in menskracht en financiën;
  • Besloten wordt het voorgenomen besluit over de duurzame toekomst van Pg HAN onderdeel na onderdeel op te pakken.

Samenwerking met de PGA

De AK is akkoord dat we samen met de PGA gaan onderzoeken op welke wijze, met name op beheersmatige onderdelen, we op korte termijn samen kunnen optrekken. Dit is voornamelijk een actie van de CvK, maar zal wel binnen een bestuurlijke kader gezet worden. Pas als dit project is afgerond, bespreken we wat een volgende stap is. Een inhoudelijke agenda en tijdplanning zal hiervoor nog worden gemaakt.

De vraag of een fusie Pg HAN en PGA haalbaar of wenselijk is, is in afwachting van genoemde verkenning door het CvK vooralsnog geparkeerd.

In Vierklank-verband vindt er al een goede samenwerking plaats. De diaconieën van Stad en Hoogland/Amersfoort-Noord werken ook al samen. Die gaat door en daar hopen we intussen van te leren. Waar de pastores elkaar al één- of tweemaal per jaar zien, willen we stimuleren dat ambtsdragers in de Stad en Noord elkaar vaker gaan ontmoeten. Dit zullen we beter onder de aandacht gaan brengen. Door elkaar te spreken en mogelijk zelfs samen te werken gaan we elkaar beter leren kennen zonder dat dit van tevoren verplichtingen oproept.

Onderlinge samenwerking

Voorlopig blijven we in de huidige bestuurlijke vorm van de AK vorm verder gaan. We blijven alert op wat we eventueel samen kunnen oppakken. De Veenkerk is actief bezig met de financiën echt op orde te krijgen en daar was lof voor. Ook voor het Brandpunt en de Inham geldt dat ze eraan moeten trekken om financieel hun eigen broek op te blijven houden.

De werkwijze van de CvD is voor de wijkgemeente een mogelijk voorbeeld om wat meer uitwisseling tussen de wijkgemeente buiten de AK te bevorderen.

Afgesproken is dat de AK tot de zomer maandelijks vergadert, we bespreken wat we samen op aan het pakken zijn en we elkaar blijven informeren waar we binnen onze gemeenschap mee bezig zijn. Er is nog steeds een vacature voor een scriba, zie ook de vacature scriba. Iedere gemeente wordt gevraagd om in zijn geledingen te zoeken naar een scriba/secretaris voor de AK.

Reacties zijn gesloten.