Terugblik op de presentatie-avond in de Inham dd 18 mei 2022

Het afgelopen anderhalf jaar is een zorgvuldig proces gaande waarin wordt nagedacht over en concrete plannen gemaakt om de toekomst van PG-HAN duurzaam te laten zijn. Dat betekent niet alleen financieel gezond, maar ook wat betreft onderlinge betrokkenheid en samenwerking. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in de toekomst nog steeds een actieve en aantrekkelijke gemeenschap is. Natuurlijk is de vraag die daarachter ligt de eerste: waaróm is het belangrijk dat die gemeenschap er is? Wat is het belang van de kerk in deze samenleving, in ons geval in Amersfoort-Noord. Wat zien wij als onze missie? Wat dragen wij bij aan een duurzame en zinvolle samenleving. Hoe zijn wij er voor de mensen in onze stad? Deze vragen liggen altijd aan de basis van kerk-zijn en vinden hun antwoord in wat er gedaan wordt, hoe er gevierd wordt en op welke manieren er steeds weer die beweging van buiten naar binnen en van binnen naar buiten wordt gemaakt. De manieren waarop dat gebeurt, is in elke gemeenschap weer anders. Dat geeft de PG-HAN dan ook haar hele mooie eigen dynamiek.

Afgelopen 18 mei waren de drie verschillende gemeenschappen, De Inham, De Veenkerk en het Brandpunt goed vertegenwoordigd in de Inham. Het was goed om te zien dat de betrokkenheid bij de toekomst van PG-HAN zich vertaalde in een mooie opkomst. De avond was bedoeld om in de eerste plaats onszelf aan elkaar voor te stellen. We weten van elkaar, maar wát weten we eigenlijk van elkaar. Hoe zijn jullie kerk? Wat kunnen we vinden bij de ander? En op welke manier is elke eigen gemeente van waarde voor het grotere geheel. De drie wijken hadden alle drie een hele eigen aanpak om zichzelf voor te stellen.

Voorafgaand aan het ‘voorstelrondje’ kregen we nog even een inzicht in de financiële situatie van de PG-HAN waarmee ook de urgentie van concrete aanpak werd verduidelijkt. Ook werden de deelnemers gevraagd op te schrijven welk beeld ze hebben bij de verschillende wijkgemeenten.

De Veenkerk trapte af met een enthousiaste Mats en de duidelijke verbeelding van de kernwaarden voor de Veenkerk. Woorden als Ruimte, Inclusief, Creatief, Flexibel, Digitaal Vaardig, Jong en Geloven-Light werden toegelicht. De presentatie resulteerde in een pakkende uitnodiging.

Het Brandpunt vervolgde met een creatieve verbeelding van voorwerpen die de waarden van en voor het Brandpunt verbeelden. De oecumene, de betrokken gemeente, de liturgie en de rituelen, alles kreeg een plek. Ook de lastige situatie waarin het Brandpunt zich nu bevindt kreeg aandacht.

De Inham vertelde haar verhaal en gebruikte daarbij de Godly Play vertel-wijze. De metafoor van een boot op zee, die langzaamaan een vloot is geworden, waar bemensing een belangrijke rol speelt en waar met elkaar de koers moet worden bepaald, werd aansprekend verbeeld.

Tijdens de pauze was er voldoende gelegenheid om elkaar eens verder te bevragen op elkaars gemeente. Belangrijk daarna was het onderlinge gesprek. Nu we weten (een beetje) hoe we zijn en waarom we zelf vinden dat we bestaansrecht hebben, hoe verhouden we ons dan met elkaar in PG-HAN? Hebben we elkaar nodig bijvoorbeeld? Het hele nuchtere antwoord daarop is: Ja, vooral financieel. Echter bij een beetje doorvragen werd ook wel duidelijk dat de samenwerking en het onderdeel zijn van een groter geheel, de bedding die PG-HAN is voor de afzonderlijke wijken, ook erg gewaardeerd wordt.  Zo kunnen we van elkaar leren, hebben we gezamenlijk meer slagkracht, inspireren wij elkaar, is er de praktische ondersteuning in bestuur en de predikanten trekken gezamenlijk op.

Wat deze avond in ieder geval heeft laten zien is dat de diversiteit van de verschillende wijken van grote waarde zijn voor PG-HAN. Liever geen schaalvergroting, maar een verscheidenheid en eigenheid per vierplek. De onderlinge bekendheid kan eraan bijdragen dat we makkelijker elkaar opzoeken en de onderlinge samenwerking meer benutten.

Als belangrijk aandachtspunt werd wel genoemd dat we moeten blijven benadrukken dat we er niet zijn voor onszelf, maar voor de wereld, een missionaire houding dus en ons steeds weer dienen te verantwoorden aan die eerste vraag: waarom zijn wij hier. Waartoe dient de kerk.

De commissie duurzame toekomst gaat de opbrengst van deze avond meenemen in haar uiteindelijke advies aan de regiegroep en de Algemene Kerkenraad over hoe de toekomst van PG-HAN duurzaam en blijvend kan worden ingericht.

De commissie duurzame toekomst

Ariska Holland
Anne-Jaap Deinum
Ellen Hogema
Rolinka Klein Kranenburg

Reacties zijn gesloten.