Wijzigingen kerkorde PKN

De Protestantse Kerk in Nederland heeft een kerkorde, waarin afspraken staan over hoe we met elkaar kerk willen zijn. Van tijd tot tijd is het nodig om die spelregels wat aan te passen. De afspraak is dat veranderingen in de kerkorde en de ordinanties (waarin de kerkorde concreet wordt uitgewerkt) eerst aan de kerkenraden en de classicale vergaderingen worden voorgelegd voordat de generale synode ze definitief kan vaststellen. Er zijn nu op 5 onderwerpen wijzigingen voorgesteld, die we binnen de PGHAN op 11 juli bespreken. De eerste 3 zijn alleen administratief van aard en voor de Veenkerk minder relevant. De laatste 2 zijn dat wel.
Het gaat om:
* de samenstelling van de ambtelijke vergaderingen
* de beëindiging van het dienstverband bij het justitiepastoraat
* beroepen over kerkgrenzen heen
* het bevorderen van een veilige kerk
* het instellen van een interclassicaal college voor het opzicht
 
De laatste 2 onderwerpen gaan over het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers en kerkenraadsleden, het instellen van vertrouwenspersonen en het instellen van een college voor zaken van seksueel misbruik in pastorale relaties.
 
De wijkraad van de Veenkerk is verantwoordelijk voor de inbreng in PGHAN en gezamenlijk brengen we onze punten in bij de PKN (regio Utrecht). Voor belangstellenden uit de verschillende wijken is er op 11 juli een bijeenkomst in de Inham om 20 uur ter toelichting op bovenstaande punten. Je bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. 

Reacties zijn gesloten.