Toekomst Veenkerk

toekomst

Aanleiding

De Protestantse Gemeente Hoogland-Amersfoort Noord (PG HAN), waar de Veenkerk samen met het Brandpunt en De Inham deel vanuit maakt, denken al langere tijd na over een duurzame toekomst. Er zijn in 2021 gezamenlijk met de drie kerken een aantal stevige uitgangspunten geformuleerd met als doel een duurzame en financieel gezonde kerkgemeenschap te worden en blijven.

UPDATE – Terugblik op de presentatie-avond in de Inham dd 18 mei 2022

Het afgelopen anderhalf jaar is een zorgvuldig proces gaande waarin wordt nagedacht over en concrete plannen gemaakt om de toekomst van PG-HAN duurzaam te laten zijn. Dat betekent niet alleen financieel gezond, maar ook wat betreft onderlinge betrokkenheid en samenwerking. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in de toekomst nog steeds een actieve en aantrekkelijke gemeenschap is. Natuurlijk is de vraag die daarachter ligt de eerste: waaróm is het belangrijk dat die gemeenschap er is? Wat is het belang van de kerk in deze samenleving, in ons geval in Amersfoort-Noord. Wat zien wij als onze missie? Wat dragen wij bij aan een duurzame en zinvolle samenleving. Hoe zijn wij er voor de mensen in onze stad? Deze vragen liggen altijd aan de basis van kerk-zijn en vinden hun antwoord in wat er gedaan wordt, hoe er gevierd wordt en op welke manieren er steeds weer die beweging van buiten naar binnen en van binnen naar buiten wordt gemaakt. De manieren waarop dat gebeurt, is in elke gemeenschap weer anders. Dat geeft de PG-HAN dan ook haar hele mooie eigen dynamiek.

Afgelopen 18 mei waren de drie verschillende gemeenschappen, De Inham, De Veenkerk en het Brandpunt goed vertegenwoordigd in de Inham. Het was goed om te zien dat de betrokkenheid bij de toekomst van PG-HAN zich vertaalde in een mooie opkomst. De avond was bedoeld om in de eerste plaats onszelf aan elkaar voor te stellen. We weten van elkaar, maar wát weten we eigenlijk van elkaar. Hoe zijn jullie kerk? Wat kunnen we vinden bij de ander? En op welke manier is elke eigen gemeente van waarde voor het grotere geheel. De drie wijken hadden alle drie een hele eigen aanpak om zichzelf voor te stellen.

Voorafgaand aan het ‘voorstelrondje’ kregen we nog even een inzicht in de financiële situatie van de PG-HAN waarmee ook de urgentie van concrete aanpak werd verduidelijkt. Ook werden de deelnemers gevraagd op te schrijven welk beeld ze hebben bij de verschillende wijkgemeenten.

De Veenkerk trapte af met een enthousiaste Mats en de duidelijke verbeelding van de kernwaarden voor de Veenkerk. Woorden als Ruimte, Inclusief, Creatief, Flexibel, Digitaal Vaardig, Jong en Geloven-Light werden toegelicht. De presentatie resulteerde in een pakkende uitnodiging.

Het Brandpunt vervolgde met een creatieve verbeelding van voorwerpen die de waarden van en voor het Brandpunt verbeelden. De oecumene, de betrokken gemeente, de liturgie en de rituelen, alles kreeg een plek. Ook de lastige situatie waarin het Brandpunt zich nu bevindt kreeg aandacht.

De Inham vertelde haar verhaal en gebruikte daarbij de Godly Play vertel-wijze. De metafoor van een boot op zee, die langzaamaan een vloot is geworden, waar bemensing een belangrijke rol speelt en waar met elkaar de koers moet worden bepaald, werd aansprekend verbeeld.

Tijdens de pauze was er voldoende gelegenheid om elkaar eens verder te bevragen op elkaars gemeente. Belangrijk daarna was het onderlinge gesprek. Nu we weten (een beetje) hoe we zijn en waarom we zelf vinden dat we bestaansrecht hebben, hoe verhouden we ons dan met elkaar in PG-HAN? Hebben we elkaar nodig bijvoorbeeld? Het hele nuchtere antwoord daarop is: Ja, vooral financieel. Echter bij een beetje doorvragen werd ook wel duidelijk dat de samenwerking en het onderdeel zijn van een groter geheel, de bedding die PG-HAN is voor de afzonderlijke wijken, ook erg gewaardeerd wordt.  Zo kunnen we van elkaar leren, hebben we gezamenlijk meer slagkracht, inspireren wij elkaar, is er de praktische ondersteuning in bestuur en de predikanten trekken gezamenlijk op.

Wat deze avond in ieder geval heeft laten zien is dat de diversiteit van de verschillende wijken van grote waarde zijn voor PG-HAN. Liever geen schaalvergroting, maar een verscheidenheid en eigenheid per vierplek. De onderlinge bekendheid kan eraan bijdragen dat we makkelijker elkaar opzoeken en de onderlinge samenwerking meer benutten.

Als belangrijk aandachtspunt werd wel genoemd dat we moeten blijven benadrukken dat we er niet zijn voor onszelf, maar voor de wereld, een missionaire houding dus en ons steeds weer dienen te verantwoorden aan die eerste vraag: waarom zijn wij hier. Waartoe dient de kerk.

De commissie duurzame toekomst gaat de opbrengst van deze avond meenemen in haar uiteindelijke advies aan de regiegroep en de Algemene Kerkenraad over hoe de toekomst van PG-HAN duurzaam en blijvend kan worden ingericht.

Update – 3 april 2022

Op zondag 3 april is er een gesprek geweest met de aanwezige mensen in de kerk. Geleid door voorzitter en predikant  was het een inspirerende samenkomst waar veel ideeën en suggesties zijn opgedaan hoe we de toekomst met elkaar zien. Hieronder de getoonde presentatie en als naslagwerk de 7 kenmerken van een gezonde gemeente.

Presentatie gemeente gesprek 3 april 2022

Wat zijn de 7 kenmerken van een gezonde gemeente

 

Uitgangspunten:

 • We willen samen kerk zijn in Hoogland/Amersfoort-Noord, van betekenis zijn voor komende generaties en onze omgeving;
 • We stellen vast dat onze bronnen (budget en vrijwilligers) om onze kerkelijke organisatie op de huidige wijze te blijven organiseren steeds minder toereikend zijn;
 • We zien met het oog op ontwikkelingen in de maatschappij en onze geloofsgemeenschappen de noodzaak tot het herzien van beleid;
 • We onderkennen de urgentie om gelet op teruglopende financiële ruimte ons huishoudboekje weer op orde te brengen;
 • We zijn een vitale geloofsgemeenschap die in staat is een duurzame toekomst te creëren.

Uitdaging

Zoals bekend staan we als Veenkerk voor een uitdaging om een sluitende begroting te krijgen. De afgelopen jaren hadden we als Veenkerk een tekort van ruim € 35.000 per jaar. Gelukkig zijn we financieel gesteund door de andere kerken Het Brandpunt en De Inham. Nu is het tijd om op eigen benen te staan. Hoe vliegen we dat aan?

De vraagstelling welke organisatie bij de financiële verwachtingen voor de toekomst past is best een complexe taakstelling. We hebben te maken met drie zeer verschillende wijkgemeenten en daarbij ook verschillen in bestuurbaarheid en financiële urgentie om de begrotingen op orde te brengen. Daarom zijn er verschillende groepen samengesteld.

Vanuit PG HAN zijn verschillende groepen samengesteld

 1. Regiegroep “duurzame toekomst PG HAN” (afgevaardigde Veenkerk – Rogier Smith)
 2. Taakgroep “duurzame organisatie” (afgevaardigde Veenkerk Rolinka Klein Kranenburg)
 3. Taakgroep “begroting” (afgevaardigde Veenkerk Frank Smit en Danielle Donath)

1. Regiegroep “duurzame toekomst PG HAN”

Deze groep bestaat uit Harm Blaak (Brandpunt), Desiree van Hooidonk (Brandpunt), Gertjan Noordstra (Inham), Rogier Smith (Veenkerk), Johan van der Vorm (Brandpunt) en heeft een financiële scenario analyse gedaan, sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen benoemd, uitgangspunten geformuleerd waar de diverse taakgroepen verder mee aan de slag gaan.

2. De Taakgroep “duurzame organisatie”

Deze groep bestaat uit Ariska Holland (Inham), Ellen Hogema (Brandpunt), Rolinka Klein Kranenburg (Veenkerk) en Anne Jaap Deinum (Brandpunt). Zij zijn aan de slag gegaan met de vraag welke organisatiestructuur past bij de gekozen uitgangspunten. Zij hebben een advies uitgebracht dat door de Algemene Kerkenraad (AK) op 27 januari jl. is besproken.

3. De Taakgroep “begroting”

De groep bestaat uit Harm Blaak (Brandpunt), Gertjan Noordstra (Inham), Nicoline Rodenburg (Inham) Johan van der Vorm (Brandpunt), Hans van Wes (Brandpunt), Jan Eefting (Inham), Henk Veldhuis (CvK), Frank Smit (Veenkerk) en Danielle Donath (Veenkerk). Deze groep kijkt zowel naar de kosten- als batenkant van de eigen kerk.

Het advies van de Taakgroep “duurzame organisatie”

De drie wijkgemeenten van PG HAN hebben ieder een eigen identiteit en organisatiestructuur en verhouden zich op hun eigen wijze tot het grote geheel. De taakgroep “duurzame organisatie” is van mening dat deze diversiteit kleur en smaak geeft aan het geheel van PG HAN en pleiten ervoor om deze drie verschillende wijken dan ook in stand te houden!

Het advies is tweeledig:

 1. Een gelijke verdeling van kosten en baten (organisatorisch) in het grote geheel. Waarbij we drie vierplekken en gemeenschappen in stand houden. De verdeling van de kosten van predikant moeten evenredig zijn met leden aantallen waarbij een teruggang in formatie per wijk onvermijdelijk is.

De taakgroep kiest bewust niet voor schaalvergroting omdat zij verwacht dat mensen sneller zullen afhaken, zich niet herkennen in een eenvormige gemeenschap die PG-HAN zou zijn. De diversiteit is juist de kracht van iedere kerk en maakt groei van de diverse wijken ook meer mogelijk.

 1. Zij vragen iedere gemeente het gesprek te voeren om de eigen toegevoegde waarde aan het geheel te ontdekken en tot voorstellen te komen hoe dit vorm te geven in de wijk zelf en de gehele PG-HAN. Iedere wijk krijgt de opdracht een plan uit te werken waarin zij laat zien dat zij in 2025 hun eigen financiën kunnen opbrengen en waarin hun organisatie, visie en beleid helder is ook ten aanzien van de PG-HAN. Wat brengt zij in (behalve geld) wat betreft menskracht, talent, mogelijkheden, samenwerking, aandachtsgebieden etc. De Veenkerk heeft hierbij aangeboden dat het Petrus project vormgegeven door Rolinka ook in de andere kerken uit te werken met als doel de gemeenschap te activeren en te laten meedenken.

De Taakgroep “begroting” richt zich op acties om de opbrengsten direct en indirect te verhogen en kosten te verlagen

 • Een transparante begroting voor iedere kerk en ook vanuit de overkoepelende PG HAN organisatie.
 • De actie Kerkbalans is anders ingestoken met een filmpje “Abonnement op de Veenkerk”, om beter in te kunnen schatten wat de Veenkerk jou waard is.
 • Herinneringsactie Kerkbalans komt er aan voor degenen die nog niet hebben bijgedragen.
 • Adoptiediensten door gemeenteleden laten organiseren (dit levert een besparing op gastpredikant-kosten).
 • Veenkerk is zichtbaar en vindbaar op verschillende manieren (fysiek, livestream, website, social media) dit vergroot bekendheid.
 • Naast de Apostelapp een toegankelijke manier van doneren aan de Veenkerk mogelijk te maken met een QR code gekoppeld aan de bankrekening van de Veenkerk.
 • Kerk zijn in de buurt in de wijk Vathorst.
 • Welkom nieuwe leden op 6 april 2022.
 • Activiteiten met Theater De Kamers organiseren waar de Veenkerk een toegangsprijs voor vraagt en de Kamers horeca verdiensten heeft (zoals film in de Kamers)

Wat heeft de Veenkerk de afgelopen tijd gedaan?

 • De wijkraad heeft in september 2021 met elkaar gesproken over bovenstaande punten.
 • Het “Petrus project”, ontwikkeld door Rolinka, is in oktober en november 2021 behandeld in de diensten. Dit project is ook aangeboden aan de andere kerken om zo het goede gesprek met elkaar te kunnen voeren.
 • In november 2021 spraken we met elkaar in de dienst over kerkzijn, wat is er nodig aan menskracht en financiële middelen. Dit leverde ons mooie inzichten zoals De Veenkerk is een plek waar je tot rust komt, je mag zijn, gezien wordt, voor inspiratie, eigentijds, verbinden, vernieuwen.
 • In maart 2022 heeft de wijkraad met elkaar gebrainstormd over de toekomst van de Veenkerk. Wat vinden we belangrijk, wat hebben we geleerd in coronatijd en wat hebben we gemist, waar zijn we goed in met elkaar en wat kunnen we leren van andere kerken, wat is het huidige beleid van de Veenkerk, is dit nog actueel of moet dit worden bijgesteld?

Vervolgstappen: we gaan in gesprek met gemeenteleden op 3 april

Samen met gemeente gaan we graag in gesprek over onderstaande vragen:

 • De Veenkerk moet blijven! Hoe zorgen we ervoor dat dit kan?
 • Hoe omschrijft de Veenkerk haar missie en waarde?
 • Wat kenmerkt ons als Veenkerk, hoe krijgen we meer bekendheid?
 • Hoe ziet de Veenkerk haar waarde als onderdeel van de PG-HAN?
 • Hoe ziet de Veenkerk haar waarde voor de andere geloofsgemeenschappen (Het Brandpunt en De Inham) van de PG-HAN?
 • Wat biedt de Veenkerk aan de PG-HAN?
 • Wat heeft de Veenkerk nodig om belemmeringen voor een duurzame toekomst te voorkomen?
 • Welke voorstellen heeft de Veenkerk om tot een efficiënte en inspirerende samenwerking met de PG-HAN te komen?
 • Wat voor acties kunnen we binnen de Veenkerk houden om meer opbrengsten te generen? Wie wil fondswerver van de Veenkerk zijn, de acties bedenken en uitzetten?

Planning

 • 3 april 2022 na de kerkdienst in gesprek met gemeenteleden om zo tot een uitgewerkt plan te komen.
 • Medio mei moet het plan gereed zijn en zullen we dit terugkoppelen aan de gemeente en de Regiegroep “duurzame toekomst PG HAN”.
 • Medio mei presenteren de drie kerken de plannen aan elkaar, zodat we hierin van elkaar kunnen leren.
 • Verwachting is dat we voor de zomer van 2022 een goed beeld hebben waar iedere kerk staat en hoe zich dat vertaalt naar de toekomst.

Reacties zijn gesloten.